• +48 784 220 442
alfa9.jpg

Najnowsze zmiany w prawie

 • Rozporządzenie ws. korzystania z portalu podatkowego ma tekst jednolity

  Portal Podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny administracji skarbowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i składa się z dwóch elementów – części ogólnodostępnej i po zalogowaniu (konto podatnika).

  Część ogólnodostępna portalu zawiera informacje dotyczące poszczególnych podatków oraz umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – częścią portalu jest system e-Deklaracje. Oferuje też wiadomości dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych, kalendarz z ważnymi terminami, kalkulatory, wyszukiwarki, Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) oraz usługę sprawdzenia statusu podmiotu w VAT i sprawdzenia NIP.

  Część po zalogowaniu – konto podatnika - stanowi bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi i umożliwia dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji, prowadzonych spraw. Rejestracja na portalu umożliwia nie tylko przesyłanie deklaracji bezpośrednio z własnego konta, ale także pozwala na elektroniczną komunikację z administracją skarbową dzięki możliwości składania i odbieraniu pism To wszystko bez wychodzenia z domu - wystarczy zarejestrować się na portalu.
  Rozporządzenie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1350).

   

   

   

 • Zmiany w akcyzie dotyczące obrotu skażonym alkoholem

  Zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego całkowicie skażonego nie będzie obejmować alkoholu skażonego dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje - wynika z opublikowanej w piątek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

  W myśl zmienionego tą nowelizacją art. 30 ust. 9 pkt 1 zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony:

  - produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE,

  - nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje,

  - produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

  Ponadto ustawa wprowadza obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego na podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje.

  Przewidziano również obowiązek prowadzenia obowiązkowego rejestru sprzedawanych na terytorium kraju: alkoholu całkowicie skażonego w dowolnym państwie członkowskim UE oraz wybranych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy, sklasyfikowanych odpowiednimi podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

  Ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 937) wejdzie w życie 27.05.2017 r.

  Jolanta Mazur

  Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

 • Sejm pracował nad ograniczeniem solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości

  Drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (pierwotny druk nr 1232) było jednym z punktów środowych obrad Sejmu. Proponowane przepisy zawierają rozwiązania korzystne dla osób zobowiązanych do opłacania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. Głównym celem projektu jest ograniczenie zasady solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

  Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję skierowaną do Sejmu RP przez Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKTANT z siedzibą w Rzeszowie. Komisja uznała przedłożoną petycję za zasadną.

  Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. Z aktualnych przepisów wynika, że podmiot będący współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z gminą lub Skarbem Państwa jest zobowiązany w praktyce do zapłaty podatku liczonego od całej nieruchomości – a więc w istocie do zapłaty także za współwłaściciela zwolnionego z obowiązku opłacenia podatku. Pomimo faktu, że zarówno orzecznictwo sądowe jak i Ministerstwo Finansów prezentują stanowisko, że naliczanie kwoty podatku powinno się odbywać poprzez ustalenie kwoty zobowiązania od całej nieruchomości a następnie odliczenie od tego kwoty przypadającej na współwłaścicieli zwolnionych z podatku – praktyka stosowana przez organy podatkowe jest inna. Prowadzi to często do nadmiernego i całkowicie nieuzasadnionego, sprzecznego z normami współżycia społecznego, obciążania obywateli. Przykładowo, – jeśli Spółdzielnia Mieszkaniowa będąca współwłaścicielem gruntu wspólnie z gminą ma zapłacić podatek od nieruchomości liczony od całej powierzchni to de facto muszą go zapłacić mieszkańcy w swoim czynszu. Także koszty obsługi prawnej postępowania sądowego prowadzonego przed sądem administracyjnym w przypadku odmowy opłacenia takiego podatku przez Spółdzielnię muszą być pokryte przez mieszkańców. Celem projektowanej regulacji jest, więc wyeliminowanie z praktyki takich zjawisk.
  Komisje: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaproponowały m.in. rozciągnięcie zmian także na podatek leśny. Komisyjne propozycje omówił poseł Grzegorz Woźniak. Trzecie czytanie projektu w dzisiejszym bloku głosowań.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
  Vademecum Głównego Księgowego
  Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

   

   

 • KAS będzie widoczna także na wodzie

  W związku z wyodrębnieniem z Krajowej Administracji Skarbowej umundurowanej formacji Służby Celno-Skarbowej, a także fakt, że jednostki pływające będą pełniły służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej, w rozporządzeniu przyjęto, że jednostki pływające KAS wykorzystywane przez funkcjonariuszy oznakowane będą napisem „Służba Celno-Skarbowa.

  Jednocześnie, przy opracowywaniu przepisów dotyczących oznakowania jednostek pływających KAS wzięto pod uwagę konieczność zachowania jednolitego oznakowania jednostek pływających z oznakowaniem pojazdów KAS wykorzystywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
  Przepisy rozporządzenia precyzują sposób oznakowania jednostek pływających KAS banderą, flagą oraz napisem, „Służba Celno-Skarbowa", który zapewni ich rozpoznawalność przez podmioty i inne służby zarówno krajowe, jak również zagraniczne.
  W celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji jednostek pływających KAS przez służby zagraniczne, jednostki oznakowane zostaną dodatkowo napisem „CUSTOMS”.
  Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 903) zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej (Dz. U. poz. 1497).

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
  Vademecum Głównego Księgowego
  Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

   

   

 • Niejawny nadzór obrotu przedmiotami przestępstwa określa nowe rozporządzenie

  Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 889).

  Nowy akt określa sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno--rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania oraz obrotu przedmiotami przestępstw oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.

  Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. poz. 223). Wydanie nowego rozporządzenia związane jest z obowiązywaniem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  Regulacje prawne nowego rozporządzenia dotyczące kwestii przeprowadzania i dokumentowania czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania oraz obrotu przedmiotami przestępstwa nie odbiegają od przepisów dotychczasowych. Rozporządzenie w stosunku do rozporządzenia dotychczas obowiązującego zmienia nazewnictwo podmiotu, organu i osób wykonujących czynności. Jest to rezultatem powołania Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej, w ramach, której wyodrębnione zadania wykonywał wywiad skarbowy. Dotychczasowe zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w zakresie czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa z dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego przy pomocy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w miejsce pracowników wywiadu skarbowego.
  Nowe rozporządzenie pomija kwestie dotyczące prowadzenia rejestrów tych czynności, ponieważ są one uregulowane w art. 120 ust. 5 ustawy o KAS. Stosownie do braku podstaw w ustawie o KAS do określenia rejestru czynności prowadzonego przez Prokuratora Generalnego - w nowym rozporządzeniu pominięto te uregulowania.

  Rozporządzenie weszło w życie 9 maja 2017 r.

   

   

   

 • Już obowiązuje nowy sposób nanoszenia znaków akcyzy na tytoń

  Minister rozwoju i finansów znowelizował rozporządzenie rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wprowadzając dodatkowy sposób oznaczania znakami akcyzy opakowań jednostkowych tytoniu do palenia z możliwością wyboru pomiędzy obecnie obowiązującym sposobem oznaczania ww. opakowań a dodanym w rozporządzeniu.

  Zmiana ta ma na celu ułatwienie przemysłowi tytoniowemu dostosowanie się do przepisów nowelizacji z 22 lipca 2016 r. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy tej ustawy wprowadzają m.in. w stosunku do tytoni do palenia obowiązek umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych na przedniej i tylnej powierzchni opakowania w wielkości 65 proc. całkowitej powierzchni. Powyższy wymóg, w kontekście dotychczas obowiązującej treści załącznika nr 4 rozporządzenia, mógł spowodować, że oznaczania opakowań jednostkowych tytoni do palenia zasłoni mieszane ostrzeżenia zdrowotne umiejscowione na tylnej części opakowania, co jest niezgodne z przepisami przedmiotowej ustawy.

  Mając powyższe na względzie nowelizacja rozporządzenie wprowadza dodatkowy sposób umieszczania znaków akcyzy na opakowania jednostkowe tytoni do palenia tj. poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania. Rozwiązanie to pozwoli przemysłowi tytoniowemu na dostosowanie się do wymogów umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych poprzez umożliwienie umieszczania znaków akcyzy w taki sposób, aby nie zasłaniać ostrzeżenia zdrowotnego.

  Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1747) weszło w życie 8 listopada 2016 r.

   

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
  Vademecum Głównego Księgowego
  Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

   

 • ZUS i MF będą wymieniać się informacjami

  W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazywano, że powiązanie poprzez unikalne identyfikatory numeryczne danych gromadzonych w bazach MF oraz ZUS umożliwi prowadzenie analiz sytuacji dochodowej ubezpieczonych i podatników według wynikających z ustawy zakresów danych do badania, których źródłem są dane ZUS oraz organów podatkowych. Integracja danych umożliwi również pełniejszą analizę sytuacji dochodowej podatników, ubezpieczonych oraz uprawnionych do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

  Aktualnie posiadane przez obie instytucje dane mogły być udostępniane wzajemnie w postaci zanonimizowanych zbiorów danych bądź zagregowanych danych statystycznych.

  Nowelizacja ma zapewnić spójność danych dotyczących płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
  Vademecum Głównego Księgowego
  Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

   

 • Mała ustawa o innowacyjności trafi do Prezydenta

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej wprowadza spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej. Przewiduje zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Nowe przepisy wprowadzają też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto ustawa zwiększa kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły odliczyć 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Ustawa wydłuża z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Ustawa zawiera też pakiet przepisów uproszczających procedury, m.in. modyfikujących zasady tzw. „uwłaszczenia naukowców”, czyli nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków. Ustawa usuwa ograniczenia dotyczące okresu, w jakim naukowcom przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji (dotychczas maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków).

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
  Vademecum Głównego Księgowego
  Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów
 • Zmienił się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

  W stosunku do obowiązującego formularza ZAW-K Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, w nowym wzorze formularza dokonano zmiany w poz. 17. Wyrażenie „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu” zostało zastąpione wyrażeniem „kwalifikowany podpis elektroniczny”. W pozostałym zakresie formularz ZAW-K nie uległ zmianie.

  Wprowadzona zmiana ma charakter dostosowujący. Musiała
  zostać wprowadzona w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253 z 28.08.2014, str. 73), które weszło do polskiego porządku prawnego z dniem 1 lipca 2016 r. Regulacje dostosowujące prawo krajowe do uwarunkowań powołanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 wprowadzone zostały w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Wprowadzono też nowe brzmienie art. 282b w § 4 pkt 6 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

  Nowy wzór został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1778). Wszedł w życie 29 października 2016 r.

   

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
  Vademecum Głównego Księgowego
  Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

   

   

 • Resort finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb pakietu paliwowego

  1 sierpnia 2016 r. wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli nowelizacja z 7 lipca 2016 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052). Pakiet zakłada, że VAT będzie płacony w przypadku sprowadzenia do kraju paliwa nabytego wewnątrzwspólnotowo. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

  Zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów i udostępniana na okresy dwutygodniowe. Ceny uwzględniają ceny hurtowe paliw silnikowych w Polsce.

  Na stronie resortu finansów zostały opublikowane ceny paliw na okres od 12 do 25 września 2016 r. Cena benzyny bezołowiowej 95 określona została na 1726 zł za m3, benzyny bezołowiowej 98 na 1924 zł/m3, oleju napędowego (typu Eurodiesel, Ekodiesel) na 1907 zł/m3, a gazu płynnego LPG na 1032 zł/m3.

  Źródło:www.mf.gov.pl, stan z dnia 12 września 2016 r.

Kontakt

ALFA Biuro Rozrachunkowe Janina Wienzek
85-424 Bydgoszcz
ul. Św. Antoniego z Padwy 9A
tel. +48 784 220 442